Děkan HAMU o dálkovém studiu pedagogiky tance: „Škola by neměla být tím, kdo brzdí umělce v kariéře“

Po třiceti letech se na katedře tance opět otevírá dálkové studium. Bakalářské studium nyní bude nově umožněno studentům pedagogiky tance. Požádali jsme děkana Hudební a taneční fakulty AMU prof. Ivana Klánského o rozhovor k tomuto pro obor zásadnímu kroku a vedoucího katedry tance prof. Václava Janečka o informace k přijímacímu řízení.  

Ivan Klánský. Foto: Archiv.

Ivan Klánský. Foto: Archiv.

Jaké byly popudy k tomu znovu otevřít kombinované studium, které se po roce 1989 zavřelo?
Tehdy existovalo „studium při zaměstnání“, které poskytovalo doplnění vzdělání pro umělce v praxi. Nebylo záměrem, aby studenti kombinovaného studia dosáhli stejného výsledku jako ti v prezenční formě. Nerad bych, aby něco podobného pokračovalo. Diplom z této školy musí mít stejnou váhu, ať jej získá student formy prezenční nebo kombinované.
Na rozdíl od lékaře či ekonoma, kteří nemůžou provozovat svou praxi dříve, než absolvují školu, talentovaný umělec má možnost se svým nadáním živit nezávisle na vzdělání. Pokud mu společnost takovou pozici nabídne, neměla by být škola tím, kdo ho brzdí v kariéře, ale může mu naopak pomoci v jejích začátcích. Chápeme, že život i vrcholných umělců je dnes finančně, zvláště v Praze, velmi náročný a pokud mají možnost rozvíjet svůj talent na prestižních pozicích již při škole, chceme jim to umožnit. Naopak jim to může při studiu pomoct k uvědomění kontextu apod.

Pedagogika tance je ojedinělou vlaštovkou, nebo plánujete otevřít distanční formy i v dalších oborech?  
Záměrem fakulty je do budoucna portfolio kombinovaného studia rozšířit, právě v oborech, kde máme hodně talentovaných umělců, kteří by další vzdělání potřebovali. Zároveň jsou ale již plně vytíženi v praxi jako členové předních orchestrů a divadel, a tak nemají možnost studovat v prezenční formě. Toto studium je dané, má přísná pravidla i rozvrh, takže není možné v něm dělat výjimky z důvodu, že je dotyčný členem České filharmonie nebo Národního divadla.
Kombinované studium pedagogiky tance je pilotním projektem, neboť tento obor vykazuje největší potřebu vzhledem ke krátké kariéře vrcholných umělců. Tanečních pedagogů je v Česku mnoho a vysokoškolské vzdělání v tomto oboru v minulosti nebylo vyžadováno. Na základních uměleckých školách s nimi působí mnoho hudebních pedagogů, kteří vysokoškolské vzdělání mají. Jedná se o vzdělání potřebné pro zodpovědný výkon tohoto povolání, nikoliv jen „doplnění vzdělání pracující třídě“, jak se tomu kdysi říkalo. Je určeno pro ty, kdo chtějí opravdu plnohodnotně studovat ve svém čase mimo pracovní povinnosti, a výsledkem jejich studia nebude žádný diplom druhé kategorie.

Jakými prostředky toho chcete dosáhnout, přes výrazně nižší dotaci hodin kontaktní výuky s lektory?
To je velmi jednoduché! Prostě výstup ze všech zkoušek musí mít přesně stejnou váhu jako výstup z prezenční formy. Stejné kvantum a obsah otázek, studenti musí prokázat stejně kvalitní znalosti, stejné penzum diplomových prací. Neznamená to, že každý, kdo se ke studiu přihlásí, má diplom v podstatě zajištěn. Vůbec ne, naopak troufám si tvrdit, že tzv. dálkové studium bude naopak mnohem náročnější v osobním managementu studentů. Budou muset zvládnout stejné penzum studijních povinností, ale navíc při zaměstnání, tedy na úkor vlastního volného času, rodiny… Ve velké míře budou muset pracovat individuálně, s dostupnou literaturou, zdroji, o víkendech.

Katedra tance. Foto: Monika Štúrová.

Zavedení víkendového režimu bude znamenat pro fakultu nárůst personální agendy i administrativního zatížení.
Samozřejmě pro fakultu to znamená velkou zátěž, protože se bude jednat o souběh prezenčního i kombinovaného studia. Takže klobouk dolů katedře tance a všem jejím pedagogům, že je ochotna se do toho pustit. Je nasnadě, že pokud tento krok neuděláme, přijdeme do budoucna o mnoho šikovných a nadaných lidí, kteří naši školu potřebují. Vždyť budou mít pedagogický vliv na další generaci. A nezáleží na tom, zda povedou mládež k profesionální kariéře nebo zájmové činnosti. Pedagog, který takto bude působit, bude mít nejvyšší možné vzdělání pro to, aby tuto činnost vykonával, jak nejlépe umí. Protože víme o tom, že zájmová činnost mládeže nebývá vždy vedena na vysoké úrovni, což potom vede k určité povrchnosti ve všeobecné míře. Neznamená to, že ze všech posluchačů uměleckých škol se stanou profesionálové, ale pokud budou i na této úrovni dělat kumšt s určitým respektem a na dobré úrovni, dá jim to do života pocit, že věci se mají dělat poctivě a pořádně.

Neočekáváte odliv studentů z prezenční formy do dálkového?
Očekával bych ho v případě, že by dálkové studium bylo prezentováno jako něco snazšího, jednoduššího. Ale vzhledem k tomu, že se bude jednat především o oběť vlastního času na úkor školy, tak si myslím, že kdo má možnost to časově zvládat, dá přednost raději vyšší dotaci té kontaktní výuky se svými pedagogy a spolužáky.
V současné době jsme dohodnutí na otevírání jednou za dva roky. Ale je to pilotní projekt, uvidíme, jak se vyvine. Pro následující akademický rok jsme se dohodli na směrném čísle 8. Do budoucna je možné, že se navýší, ale to by znamenalo také nárůst personální agendy a prostředků fakulty. Což samozřejmě závisí také na politické situaci, dotaci vysokého školství. A to jsou všechno velké neznámé, které ale hrají velkou roli. Takže své plány budeme muset přizpůsobovat aktuální skutečnosti.

Kromě personálního navýšení bude kombinované studium konkrétně u taneční katedry znamenat také větší požadavky na prostorové zázemí.
To je tradiční problém. Hudební a taneční fakulta AMU má jednu z nejkrásnějších budov, paláců v Evropě, kterou se zahraničním návštěvám můžeme chlubit. To má ale samozřejmě i své mínusy. Je to budova památkově chráněná, takže nějaké přepažování příliš velkých místností apod. nepřipadá v úvahu. Rekonstrukcí se podařilo získat několik metrů čtverečních v půdních prostorech Lichtenštejnského paláce. Ten prostor není svou velikostí, nízkou výškou i umístěním nad orchestrálními učebnami a zvukovým studiem úplně vhodný pro tradiční výuky tanečních technik, ale jako jakási choreografická laboratoř nebo výuková místnost didaktických předmětů by sloužit mohla. Měla by být zkolaudována ještě před začátkem letního semestru. Čímž se snad alespoň zčásti uvolní kapacita tanečních sálů, které jsou nyní vytížené nad 100%, ale nějakou zásadní úlevu spíš nečekejte. Nemůžeme tam umístit ze statických důvodů ani klavír, takže i využitelnost hudebními katedrami bude spíše omezená.

Možnost kombinovaného studia tanečního umění je v Evropě docela ojedinělá a rychle si získá ohlas i v mezinárodním měřítku. Uvažujete do budoucna o otevření více anglických programů na HAMU?
Studium v angličtině na HAMU samozřejmě probíhá, je akreditované. Problémy jsou známé: stávající generace pedagogů ne vždy ovládá angličtinu na potřebné úrovni, mnohdy hovoří plynně jinými jazyky, německy, francouzsky, rusky, italsky atp. S obory, které nejsou jazykově tolik náročné, zejména v magisterském studiu, není takový problém., tam se vždy student s pedagogem nějak domluví. Ale v bakalářském stupni, kde je kvantum teoretických předmětů, které jsou pro získání přehledu a kontextu zásadní, na jazyku záleží. A zde potřebujeme vyučující, kteří dokážou vyučovat jednu hodinu v češtině a druhou vzápětí v angličtině. Ale generace se mění, vidím, že mladých pedagogů hovořících plynně anglicky přibývá. Pak už budeme moci být na úrovni zahraničních fakult, které vyučují v angličtině i své vlastní studenty. Jako například ve Finsku nebo v Holandsku, kde je studentům jedno, zda poslouchají přednášku v rodném jazyce nebo v angličtině, pedagogové jsou tam z celého světa. Tyto země ale nezažily to čtyřicetileté vakuum, kdy se všichni učili pouze ruštinu. Většinou sami svépomocí ještě navíc i němčinu nebo francouzštinu, angličtina nebyla tolik v kurzu. A doplnit si vzdělání angličtiny v pokročilém věku už není vůbec snadné, i když fakulta svým zaměstnancům tyto kurzy umožňuje. Proto se s těmito fakultami nemůžeme srovnávat. Jsou to univerzity menších států jako Norsko, Finsko, Holandsko, zatímco v Německu nebo Francii sice všichni plynně anglicky mluví, ale studium většinou probíhá v tamním jazyce, neboť je považován za jazyk světový. Čeština vzhledem k počtu obyvatel asi nikdy světovým jazykem nebude, tak do budoucna budeme muset převzít také model menších států.

Václav Janeček, David Limaverde, Mahulena Křenková. Foto: Lucie Hayashi.

 

Studium bude zahájeno již od začátku akademického roku 2020/21. Uzávěrka přihlášek ke studiu je k 30. březnu 2020. Vedoucí katedry tance, proděkan prof. Václav Janeček, který za celým projektem stojí, ještě doplňuje podrobnosti k přijímacímu řízení:


Uvědomujeme si letitou potřebu dalšího vzdělání pro absolventy konzervatoří i středních škol, kteří se tancem a mnohdy zároveň jeho výukou živí, a mám radost, že se to konečně podařilo zrealizovat. Umělecká kariéra tanečníků ve všech regionech probíhá většinou souběžně s jejich pedagogickým působením, bez možnosti absolvování denního studia na akademii v Praze či Brně. Program s velkou převahou distanční formy jim umožní skloubit svou praxi se studiem. Při stavbě studijních plánů jsme akcentovali právě tuto skutečnost, tedy propojení praktických zkušeností s didaktickým vedením. Výuka bude probíhat o víkendech 5x za semestr, na konci akademického roku ji doplní intenzivní kurz.
V určitém ohledu bude toto studium náročnější než denní forma, po studentech požadujeme velkou míru samostatnosti, je určeno pouze pro profesionály s vážným zájmem o tento druh vzdělání. Vyžaduje vyzrálejší jedince, kteří mají možnost vlastní praxe a zkušenosti. Proto je i přijímací řízení náročnější, nebudeme zvažovat jen znalosti či talent, ale také schopnosti a předpoklady ke studiu. Kandidáti se budou hlásit rovnou do jedné ze čtyř specializací, oproti dennímu studiu jsme přidali zaměření na taneční výchovu. První kolo bude probíhat korespondenčně na základě životopisu, motivačního dopisu a dodaného videozáznamu pedagogického výstupu. Druhé prezenční kolo, během něhož můžeme vybrat až osm úspěšných uchazečů, proběhne na začátku června 2020. Věřím, že poptávka bude velká.
Již teď se těším na příležitost k setkávání a vzájemnému obohacení při propojování uměleckých cílů s akademickými znalostmi.

 

Více info ZDE.

 

 

Témata článku

HAMUIvan KlánskýKatedra tancepedagogika tanceVáclav Janeček

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: