Kultura v karanténě: výsledky průzkumu IDU

S odvoláním na prohlášení ministra kultury Lubomíra Zaorálka ze dne 10. března 2020 po jednání se zástupci příspěvkových organizací k aktuální situaci byl IDU pověřen zmapováním dopadů mimořádných opatření v souvislosti s COVID-19 na český nezávislý umělecký sektor (v oblasti divadla, hudby, výtvarného umění, literatury ad.). Shrnutí i výstupy šetření IDU má od 16. března 2020 k dispozici Ministerstvo kultury, IDU je prezentuje veřejnosti v mimořádném speciálu Kultura v karanténě.

Kultura v karanténě: výsledky průzkumu IDU

Kultura v karanténě: výsledky průzkumu IDU

Dotazník IDU
Sběr dat dotazníkovým šetřením probíhal od 12. 3. od 12:00 hodin do 16. 3. 2020 do 13:00 hodin. Dotazník byl adresovaný představitelům zastřešujících organizací, profesním asociacím i jednotlivcům, a to s důrazem na zjištění aktuální situace i subjektů, individuálních umělců a dalších profesí, kteří nejsou zastřešeni oborovými organizacemi a působí na nezávislé scéně. Při sběru dat IDU spolupracoval s dalšími organizacemi a médii, které provádí vlastní průzkumy, aby eliminoval zdvojování dat.

Je nutné zdůraznit, že v průběhu sběru dat se změnila i zavedená opatření od povolených 100 osob ve čtvrtek 12. 3. až po omezení volného pohybu osob dne 16. 3. 2020.

Respondenti
Celkově dotazník vyplnilo 532 subjektů napříč sektorem kultury. Další vyjádření či předběžné odhady byly zaslány i prostřednictvím separátních vyjádření a stanovisek. Nejvíce postiženou oblastí je podle došlých odpovědí oblast scénických umění – hudba na prvním místě (44,3%), divadlo (21,1%), tanec a nový cirkus (6,4%) (Graf č.1).

Graf 1: Rozdělení respondentů podle jednotlivých oblastí

 

Ostatní oblasti: literatura, film a audiovize, pěvecké sbory, muzea, galerie, techničtí pracovníci (zvukař, osvětlovač atd.), designeři, překladatelé, moderátoři, recitátoři a mnohé další profese.

Zjištěné základní potřeby na opatření napříč obory lze rozdělit do 4 kategorií:

1)      Stávající klasická výběrová dotační řízení ze strany státu či měst

Možnost uplatnit ve vyúčtování již přidělených dotací náklady za uskutečněné služby, či storna (Např. na epidemii nelze pojistit neuskutečněnou cestu); u zrušených akcí, které byly podpořeny z veřejných zdrojů (SFK, MK ČR apod.) nepožadovat vrácení dotace; Včasné vyplácení přidělených dotací či alespoň oznámení jejich výše (jak se ukázalo, výsledky některých dotačních řízení jsou na MK sice zveřejněny, ale příjemci dosud neobdrželi rozhodnutí); zohlednit aktuální situaci a upravit vstupní kritéria pro dotační řízení na rok 2021; změnit podmínky vyúčtování grantů - posun termínů, úprava kofinancování, ukazatelů jako je návštěvnost nebo počet uvedených představení apod.; snížení nájemného v budovách státu a měst.

2)      Nepřímé nástroje
Povinné zálohy na sociální a zdravotní pojištění s prioritou pro OSVČ a umělce – jejich odpuštění buď zcela či po dobu omezení; ddklad plateb veškerých odvodů z mezd či jejich snížení; prodloužení termínů pro odevzdávání přiznání daně z příjmu pro fyzické a právnické osoby (pozn. IDU: již zavedeno, více na webu Ministerstva financí); Okamžité posunutí termínu platby DPH a dále jako pobídkový nástroj snížení DPH na všechny kulturní statky na 10% (eventuálně 0%); zrušení či snížení DPH ze vstupného (v současnosti 15%); odpuštění některých poplatků či daňové úlevy v širším spektru; bezúročné půjčky na deset či více let na pokrytí letošních nákladů; bezúročné půjčky od 10 tis. Kč pro OSVČ a individuální umělce bez živnostenského oprávnění (dle autorského zákona); možnost kompenzace denní péče o děti v období, kdy není škola; nezavádění 3. a 4. vlny EET (pozn. IDU: více na webu Ministerstva financí)

3)      Kompenzace či další finanční podpora v souvislosti s uzavřením činnosti
Organizace:

úhrada doložených tržeb či jejich části za stejné období minulého roku, alternativně úhrada části nebo celého zisku dle doložených smluv a dalších dokladů (Katedra produkce DAMU je schopna připravit metodiku sledování ztrát pro oblast kulturních subjektů);

Jednotlivci/ individuální umělci:
úhrada ušlých příjmů z honorářů minimálně ve výši 60 % čistého příjmu (obdoba nemocenského či ošetřování člena rodiny) v lepším případě ve výši 100 % (obdoba překážka v práci na straně zaměstnavatele);

Vytvoření podpůrného fondu v kultuře - v alternativě ve spolupráci veřejného a soukromého sektoru.

4)      Ostatní
Vyzvat občany, aby byli solidární a nevyžadovali okamžité vrácení vstupného a vyčkali na možné přesuny akcí; výzva na zápůjčky hardwaru 360 stupňového placeného přenosu koncertů a dalších produkcí zdarma; podpora live streamu kulturních akcí na sociálních sítích; zapojit umělce do pomoci v jiných oblastech - hlídání dětí aj. a tuto pomoc honorovat; vytvoření přehledného webového rozhraní (i fóra) pro umělecké a kulturní pracovníky, kde se budou průběžně aktualizovat informace o mimořádných opatřeních a jejich dopadech na uměleckou scénu; do budoucna zrychlení práce na strategických opatřeních tzv. Statutu umělce, a to včetně legislativních úprav; do budoucna příprava funkčních krizových plánů.

Zdroj: www.divadlo.cz

Témata článku

průzkum

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: