Vláda projednala legislativní ukotvení statusu umělce

Hlavním cílem předloženého návrhu je především zavést do právního řádu České republiky institut statusu umělce. Děje se tak prostřednictvím novelizace zákona č. 203/2006 Sb. o některých druzích podpory kultury. Za tímto účelem novela zřizuje nový registr umělců, který povede Ministerstvo kultury. Status umělce se stane nástrojem možné finanční podpory pro umělce, kteří mají na trhu práce mnohdy velmi specifické postavení.

Vláda projednala legislativní ukotvení statusu umělce

Vláda projednala legislativní ukotvení statusu umělce

Legislativní ukotvení statusu umělce  je jedním z úkolů, které jsou ukotveny v Národním plánu obnovy. Je nutné ho naplnit, aby nebylo ohroženo čerpání finančních prostředků z NPO. Ministerstvo kultury zvolilo cestu adekvátní současné situaci, kdy dochází k úpravě podmínek pro získání stipendií. Považujeme zavedení statusu umělce za klíčový krok, z nějž bude možné v budoucnu vycházet pro tvorbu dalších opatření,“ říká ministr kultury.

Do registru budou zapsány fyzické osoby, které prokáží, že se věnují umělecké nebo tvůrčí činnosti nebo činnosti s uměleckou činností bezprostředně související. To doloží smluvními vztahy za poslední 3 roky, z nichž bude zřejmé, že se umělecké činnosti věnovaly alespoň po dobu 24 měsíců. Podmínky jsou formulovány tak, aby podpora primárně cílila na umělce, kteří svoji uměleckou činnost vykonávají převážně mimo pracovní poměr a dosahují v ní příjmů maximálně ve výši průměrné mzdy. Návrh zákona počítá i s podporou umělců v době případných omezení v důsledku vyhlášení nouzového stavu.

V návrhu zákona je vymezen pojem „umělec“, který zahrnuje i osoby vykonávající činnosti, bez nichž by realizace umělecké činnosti byla nemyslitelná. Například osvětlovače, zvukaře, kostyméry apod. Registrovaní umělci budou moci při splnění dalších podmínek získat podporu formou stipendia na tvůrčí nebo studijní účely. Podmínkou poskytnutí dotace, v tomto případě stipendia, je podle zákona 203/2006 nejen žádost sama, ale také posouzení žádosti/projektu odbornou komisí. Pak bude rozhodnuto o přidělení či nepřidělení dotace a její výši. A to samozřejmě s respektem k rozpočtovým možnostem ministerstva kultury.

Při tvorbě návrhu ministerstvo spolupracovalo s Institutem umění – Divadelním ústavem, který má téma statusu umělkyně*ce jako jeden z dílčích výzkumných cílů a který komunikuje a spolupracuje s jednotlivými profesními a oborovými asociacemi.

Základní otázky a odpovědi:

Kdo bude moci status umělce získat?

Na základě novely zákona bude zřízen registr umělců, který povede Ministerstvo kultury. Do registru budou zapsány fyzické osoby, které prokáží, se věnují umělecké nebo tvůrčí činnosti nebo činnosti s uměleckou činností bezprostředně související. Toto prokáží doložením smluvních vztahů za poslední 3 roky, z nichž bude zřejmé, že umělecké činnosti věnovaly alespoň po dobu 24 měsíců. V návrhu zákona je vymezen pojem „umělec“, který v sobě zahrnuje i osoby vykonávající činnosti bez nichž by realizace umělecké činnosti byla nemyslitelná. Například osvětlovače, zvukaře, kostyméry apod.

Jak budou fungovat stipendia pro umělce v registru, držitele statusu umělce?

Fyzická osoba, zapsaná v registru, bude moci ministerstvo kultury požádat o finanční podporu, kterou využije buďto na tvůrčí účely (finanční příspěvek jí umožní soustředit se na vlastní umělecký projekt, např. vytvoření rukopisu knihy, kompozice hudební skladby, vytvoření souboru fotografií…), nebo pro vzdělávací/ studijní účely, např. na krytí cestovních výdajů a poplatků souvisejících se zahraniční stáží v nějaké kulturní instituci (absolvování tanečního workshopu, rekvalifikačního kurzu, další studium…).
Bude se jednat o finanční příspěvek poskytnutý na konkrétní projekt. Účelné využití příspěvku se bude dokládat závěrečnou zprávou z realizace projektu, nebude tedy třeba vyúčtovávat jednotlivé typy nákladů, bude se jednat o „stipendium“ v pravém smyslu slova.

Znamená to, že když bude někdo v registru a požádá si, tak automaticky dotaci dostane? 

Nikoli. Podmínkou poskytnutí dotace, v tomto případě stipendia, je podle zákona 203/2006 nejen žádost, ale také posouzení žádosti/projektu odbornou komisí. Tato komise žádost posoudí a ministr kultury na základě jejího doporučení rozhodne o přidělení či nepřidělení dotace a její výši. To samozřejmě s respektem k rozpočtovým možnostem ministerstva kultury.

Půjde o speciální dotační titul? Nebo půjde o některý ze stávajících? 

Prozatím předpokládáme, že poskytování stipendií bude i nadále realizováno ve stávajícím dotačním titulu – Program poskytování příspěvku na tvůrčí a studijní a účely.

Kolik peněz to může ročně stát? Kolik peněz to tak může být na jednoho žadatele? 

Prozatím pracujeme s částkou cca 130 mil Kč ročně, která je pojata jako částka maximalistická. Podle předpokladu by měla být rozdělována mezi autory uměleckých děl a výkonné umělce.
Při úvaze o částce pro jednoho žadatele je třeba také brát v potaz skutečnost, že projekty, což ukazuje i stávající praxe, mohou být obsahově nesrovnatelné. Na jedné straně například může stát tvůrčí stipendium na vytvoření uměleckého díla v řádu nižších desetitisíců, na druhé straně víceleté studijní stipendium např. cca 100 000 Kč. V tuto chvíli je průměrný odhad cca 90 tis. na žadatele s tím, že bude podpořeno až 1500 projektů ročně.

Zdroj: Jana Malíková, divadlo.cz

Témata článku

Ministerstvo kultury

Multižánrové

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: