Taneční konzervatoře v nouzovém stavu

Pandemie zasáhla zásadně do chodu tanečních souborů a konzervatoří. Posluchači tanečního oboru nemohou absolvovat hodiny tanečních technik, které jsou součástí jejich vzdělávání, studenti a pedagogové tak procházejí zatěžkávací zkouškou. Vedení spolu s pedagogickým sborem musí najít způsob, jak své žáky motivovat a jak jim zprostředkovat alternativní výuku tanečních technik. Položili jsme otázku ředitelům, vedoucím tanečních oddělení, jaké možnosti řešení se jim daří realizovat ve státem nastavených krizových podmínkách: Jak ve stávající situaci – karanténě, kdy jsou již od druhého březnového týdne zavřeny všechny střední školy – řešíte výuku praktických předmětů a jak se budou hodnotit studenti na konci školního roku?

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy. Foto: Martin Roedl.

Taneční konzervatoř hl. m. Prahy. Foto: Martin Roedl.

Mgr. Jaroslav Slavický, ředitel Taneční konzervatoře hl. m. Prahy:

„V případě praktických tanečních předmětů v domácích improvizovaných prostorových a technických podmínkách formy online vyučování aplikovat nelze. Pokud vůbec mají nějaké podmínky, cvičením studenti pouze udržují tělo v jakési pohybové dostatečnosti, aby zabránili svalové atrofii, a v žádném případě nelze hovořit o pokračování či realizaci výuky. Musím napsat, že úterní sdělení o zahájení výuky až v září mě velmi nepříjemně překvapilo a považoval jsem ho za zcela nekompetentní a velmi ztěžující další vzdělávání. Pokud by to vyžadovala zdravotní situace, bylo by možné toto rozhodnutí akceptovat. Překvapilo mě ale, že prof. Prymula, u kterého jsem velmi oceňoval pragmatický přístup k řešení situace bez ohledu na politické a skupinové zájmy a bez zbytečných emocí, najednou operoval s názorem veřejnosti. Zmiňuje číslo 80 000, což se může zdát velký počet. Chci ale připomenout, že v ČR je více jak 4 000 000 žáků ZŠ a SŠ (bez VŠ), a v tomto poměru je to číslo marginální. Jednalo se opět o zájem určité skupiny lidí, který by poškodil ostatní. Taktéž online vzdělávání i všeobecně vzdělávacích předmětů je pouhou náhražkou plnohodnotné výuky, neboť neexistují stejné možnosti a podmínky škol a žáků k jeho realizaci. Na základě výzvy pana ministra Plagy pedagogové zadávají úkoly především v profilových předmětech, nikoliv tedy v celé šíři vzdělávacího programu v naší škole, i odborných teoretických předmětech, které jsou součástí maturitní a absolventské zkoušky. Ne všichni žáci reagují dostatečně na zadávanou látku, a to buď z důvodu omezených možností technické komunikace, anebo neschopnosti se stylu výuky přizpůsobit. Udržet online výuku až do června na úrovni, na které probíhá dnes, je v podstatě nemožné. Už nyní se ozývají jak rodiče, tak studenti, že je tato forma výuky vyčerpává. Návrh těch, kteří petici podpořili, vystavit všem žákům vysvědčení bez jakéhokoliv hodnocení a s možností pokračování ve studiu v dalším školním roce je třeba považovat za zcela nekompetentní. Znamenalo by to nejen devalvaci vzdělávání, ale také půlroční výpadek profesní přípravy studentů. Nevím, proč MŠMT tak trvá na zachování školních prázdnin, když školní rok trvá oficiálně do 31. 8. Tím spíše, že v situaci zavřených hranic se bude měnit struktura využití volného času a rodiče budou muset opět řešit dohled nad žáky, kteří zůstanou doma. Navrhoval jsem v přípisu, který jsem odeslal Asociaci ředitelů konzervatoří ČR i na MŠMT, aby byla možnost prodloužit výuku do července a tím získat čas na uzavření školní docházky v tomto školním roce. U nás k tomu stejně budeme muset pravděpodobně přistoupit u absolutorií, protože do konce června se je nepodaří uskutečnit. Přitom původní předpoklad zahájit výuku během měsíce května, a tak jak navrhuji výše, s případným prodloužením školního roku do měsíce července (dle typu a stupně škol by umožnil ověřit a sjednotit průměr znalostí v jednotlivých předmětech), nejedná se vůbec o známkování a zajistit i úroveň výuky ve školním roce 2020/21. Jsem rád, že nakonec bylo rozhodnuto tak, jak rozhodnuto bylo, a že toto rozhodnutí „chytré horákyně“ nám umožní alespoň nějakou formou vyučování praktických odborných předmětů realizovat, tak jak o tom hovořil ministr Plaga v souvislosti s praktickým vyučováním učebních oborů. Můžeme pochopitelně přistoupit na doporučené slovní hodnocení, ale i z něho musí být zřejmé, že student je schopen pokračovat ve studiu v roce 2020/21.“

PhDr. Romana Liesnerová, ředitelka Konzervatoře Duncan Centre:

Na naší konzervatoři využívají pedagogové různé ICT pro zajištění online formy výuky. Některé výsledky naší práce jsou zveřejněny na webových stránkách konzervatoře. Obsah vychází ze školního vzdělávacího programu a je přizpůsoben současným individuálním podmínkám, které mají žáci i učitelé. Je samozřejmé, že některé očekávané výsledky vzdělávání žáků nebude možné naplnit, naopak jistě i tato doba umožní akcentovat i další neméně důležité dovednosti, bez nichž se žáci neobejdou v dalším uměleckém, profesním i osobním životě. Nyní je vidět, o jaké další dovednosti se jedná a potřebuje je umělec pro to, aby obstál i v situacích podobných této pandemii – je to flexibilita, adaptabilita, odpovědnost, schopnost plánovat, kreativita apod.

Co se týká hodnocení, vycházet budeme samozřejmě rovněž z učebních osnov, které zpracovávali naši učitelé, zaměříme se spíše na formativní přístup – poskytování průběžné zpětné vazby a slovní hodnocení. Žáci si ukládají výsledky své práce do portfolií – jak v tištěné, tak v elektronické podobě. Portfolio bude nástrojem pro sebehodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání žáků. Diskuse nad ním budou probíhat pravděpodobně ve většině případů opět elektronickou formou (skype apod.).

V rámci hlavního oboru, kterým je Tvorba, budou probíhat diskuse nad popisem dramaturgie, kterou žáci připravují, nad výběrem hudebních podkladů, s nimiž žáci pracují, a také nad videoukázkami pohybového materiálu, které žáci pořizují ve svém autentickém prostředí.

Jaká bude podoba vysvědčení? O tom proběhnou jistě diskuse v rámci MŠMT.

Nyní očekáváme vydání metodiky právě ze strany MŠMT a MZ ČR. Věříme, že nám ukáže další postup a možnosti, které budeme mít v souvislosti s případným postupným návratem do škol. V každém případě se z této situace chceme sami učit a vnímat vše, co nám nabízí pro další seberozvoj i rozvoj naší konzervatoře.“

Studenti Tanečního centra Praha. Foto: Archiv TCP.

Ing. Antonín Schneider, manažer Tanečního centra Praha, konzervatoř–gymnázium:

„Všeobecné i odborné teoretické předměty vyučujeme prostřednictvím Google classroom, třídní profesoři koordinují výuku přes videokonference a emailovou korespondenci s pedagogy.

Praktické předměty prezentujeme také na classroom – otevřeli jsme ‚třídy‘ jednotlivých tanečních technik s nahranými tréninky a variacemi, sdílíme také vybrané tréninky ze světových tanečních center. Dále zadáváme stretching a rehabilitační cvičení – diferencovaně podle ročníků.

Studenti musí vybrané variace individuálně nastudovat a poslat natočené, v rámci scénické praxe dostávají variace bez hudby (a musí vhodnou vybrat), nebo naopak jen hudbu (a musí na ni postavit variaci v určené technice). Zvláštní úkoly mají v repertoáru (především kmenový repertoár Baletu Praha Junior a Baby Baletu Praha), kde ‚oprašují‘ již přidělené role a učí se alternace.

U nižších ročníků se snažíme provokovat pohybovou inteligenci akrobatickými řadami, jazzovými rytmickými cvičeními a klademe důraz na rozvoj dispozic a posilování.

Na videu je poměrně dobře vidět, jestli se udržují v kondici a soustavně na sobě pracují.“

MgA. Romana Khauerová, umělecká vedoucí Pražské taneční konzervatoře:

„Od druhého dne, kdy byly zavřeny školy, jsem se rozhodla využít daleko více Facebook a založila jsem školní Instagram. Prostřednictvím těchto sociálních sítí, které jsou studentům blízké, jsem především chtěla udržet kontakt se studenty, předávat odkazy, informace, upozornění na další možnosti (např. online tréninky ND Praha). Vyzvala jsem je, aby mi posílali svoje fotky, videa, návrhy challengů, které zveřejňuji (bez jména a od všech studentů mám podepsán souhlas se zveřejněním). Studenti tak komunikují s námi i mezi sebou.

Zhruba po týdnu uzavřených škol začali pedagogové tanečních praktických předmětů zadávat prostřednictvím systému Bakalář úkoly. Studenti mají většinou za úkol tvořit krátké taneční vazby (technika KLT, MOT) a posílat záznam prostřednictvím WhatsApp, emailu, Úschovny aj. Případně mají zapisovat, kreslit, fotit svoje nápady, cvičení nebo zadané úkoly. Nutno říci, že 4/5 studentů s námi spolupracují naprosto bezproblémově a zhruba polovina se aktivně účastní dění na sociálních sítích.

Studenti Pražské taneční konzervatoře. Foto: Archiv PTK.Po vyhlášení ministra Plagy, že studenti (vyjma maturantů) se již do konce června do školy nevrátí, jsme se spolu s pedagogy rozhodli využít možností počítačové techniky a od příštího týdne začínáme s online tréninky. Aplikace umožní studentům vidět pedagoga a pedagog v jednotlivých políčkách uvidí cvičící. Předpokládáme účast vždy 7–10 studentů. Rozvrh tréninků budou dostávat prostřednictvím školní aplikace Bakalář.

Hodnocení studentů bude v tomto pololetí z praktických předmětů především za snahu. Žáci, kteří odevzdávají úlohy, aktivně se účastní zadání na sociálních sítích, budou hodnoceni. A toto hodnocení bude pravděpodobně lepší, než kdyby probíhala regulérní výuka. Při hodnocení třetího čtvrtletí se známky pohybují 1–3. Studenti, kteří nekomunikují, nereagují na výzvy třídních učitelů, neplní žádné ze zadaných úkolů, dostanou ‚N‘ – Nehodnoceno. A kromě toho i kázeňské opatření. Jsme si vědomi, že ne všichni musí mít k dispozici počítačovou techniku. Ve škole jsou však po celou dobu těchto opatření stanoveny služby a všichni studenti i žáci jsou seznámeni s možností vybrat si jiný způsob předání zadaných úloh.“

Mgr. Zdeněk Kárný, ředitel Taneční konzervatoře Brno:

„Na vaši otázku vám nyní nemohu odpovědět, neboť čekáme na pokyny z MŠMT, aby nás navedli na to, jakou formou máme žáky klasifikovat.

Praktické předměty nejde učit na dálku, tak dostávají žáci aspoň úkoly (rozcvičování doma, dávají dohromady tréninky aj.) Samozřejmě podle možností!

Věřím, že budeme k žákům v této situaci tolerantní a budeme možná klasifikovat podle prvního pololetí a měsíce a půl ve druhém pololetí!“

 

Mgr. art. Miroslava Mechelová, vedoucí tanečního oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě:

„Distanční výuku praktických předmětů v době nouzového stavu řeší každý pedagog dle svých možností. Se studenty komunikujeme pomocí různých digitálních technologií, aplikací, nebo videa. Hodnocení studentů bude probíhat dle doporučení MŠMT.“

 

 


 

 

 

 

Témata článku

Janáčkova konzervatoř v OstravěKonzervatoř Duncan CentrePražská taneční konzervatořTaneční centrum PrahaTaneční konzervatoř BrnoTaneční konzervatoř hl. m. Prahy

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: