Konference Kreativní města vzdělávají uměním proběhne již za dva dny

Konference Kreativní města vzdělávají uměním proběhne již za dva dny

Konference Kreativní města vzdělávají uměním proběhne již za dva dny

Jak by mělo vypadat vzdělávání pro 21. století? Mezinárodní konference Kreativní města vzdělávají uměním představí 25. září 2019 příklady z Helsinek, Amsterdamu i Walesu.  Akce proběhne na Staroměstské radnici (Staroměstské náměstí 1/3, 110 00 Praha 1), workshopy v Pražském kreativním centru (Staroměstské náměstí 4/1, 110 00 Praha 1).

Helsinky, Amsterdam, Cardiff nebo Jihlava – to jsou příklady měst, které se mohou stát inspirací pro efektivní nastavení vzdělávací strategie pro 21. století v České republice. Dne 25. září 2019 se na Staroměstské radnici představí v rámci mezinárodní konference Kreativní města vzdělávají uměním projekty, díky kterým se na zahraničních školách rozhodli vzdělávat uměním a zaměřit na rozvoj kreativity. Konferenci pořádají Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, Institut umění – Divadelní ústav a nově vzniklá platforma pro kreativni učení uMĚNÍM. Konference se koná pod záštitou Víta Šimrala, radního Hlavního města Prahy.

Smyslem konference bude poukázat na význam kreativity ve vzdělávání, formulovat její přínos pro uplatnění na trhu práce a v oblasti byznysu, a také najít možnosti systémové podpory vzdělávání uměním na úrovni měst a krajů. Kultura a kreativita vytváří obraz města a zásadním způsobem přispívá ke zvyšování kvality života jeho obyvatel. Může stimulovat ekonomiku i rozvoj celé společnosti. Může rovněž zásadním způsobem podporovat rozvoj škol a kvality vzdělávání.

Příklady systémových změn ve vzdělávání, které reflektují rychle se měnící svět, představí tři inspirativní zahraniční projekty v dopoledním bloku. Odpolední program bude patřit diskuzi o možnostech systémové podpory kreativního učení v ČR v rámci šesti kulatých stolů, kterých se zúčastní zástupci měst, krajů, podnikatelského sektoru, kulturních a vzdělávacích organizací a odborníci, kteří představí aktuální trendy a možnosti inovativního spojení vzdělávání a umění. Kreativní učení naživo představí sedm workshopů, které realizují partneři konference - Tanec Praha, Centrum současného umění DOX, Institut moderní hudby, UUUL – dětské muuuzeum, Sladovna Písek a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.

Zahraniční projekty na podporu rozvoje vzdělávání a kreativity
Jaká je role umění v inovacích vzdělávání v Helsinkách? Marjo Kyllönen, vedoucí oddělení rozvoje vzdělávání pro město Helsinky, představí koncept „future school“, který klade více a komplexněji důraz na rozvoj kreativity, inovací a udržitelnosti. „Neumíme předvídat budoucnost, ale můžeme ji tvořit, a vzdělání je pro to tím nejsilnějším nástrojem,” říká Marjo Kyllönen.

Přínos umění pro rozvoj vzdělávání ve Walesu představí Diane Hebb, ředitelka pro oblast začleňování umění do života společnosti z Arts Council Wales. Vzdělávání ve Walesu se zásadně mění. V roce 2022 vstoupí v platnost nové kurikulum, které bude zaměřeno na šest oblastí – výrazové umění, zdraví a duševní vyrovnanost, humanitní vědy, jazyky, gramotnost a komunikaci, matematiku a numerické dovednosti, vědu a technologie. „Začlenění umělecké tvorby do výuky v rámci nového kurikula znamená přiznání zásadní role, kterou umění hraje ve vzdělávání dětí a mladých lidí,“ říká Diane Hebb.

Jak město Amsterdam integruje umění do vzdělávání? Peggy Brandon, ředitelka expertního centra kulturního vzdělávání Mocca Expertisenetwerk Cultuureducatie, představí zkušenosti z Amsterdamu. Mocca zodpovídá za program uměleckého a kulturního vzdělávání dětí ve věku 4 - 12 let, který je dotovaný městem Amsterdam a ministerstvem školství, kultury a vědy. Poskytuje poradenství školám a kulturním organizacím při vývoji a realizaci jejich programů zaměřených na kulturní vzdělávání.

Jaké by měly být konkrétní kroky pro systematický rozvoj umění ve vzdělávání, přiblíží Paul Collard, ředitel mezinárodní organizace Creativity Culture & Education, který rovněž shrne výstupy z diskuzí kulatých stolů.

Vzdělávání pro budoucnost
Čeští žáci se podle výzkumů OECD vyznačují největší nechutí ke škole, což se projevuje také nízkým zájmem o učení a výraznou pasivitou ve třídě. Tyto postoje postupně snižují nejen jejich znalosti, ale i sebevědomí a samostatnost, včetně kreativity. Z šetření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR na základních a středních školách z roku 2016 vyplývá, že školy považují kreativitu za jednu z nejslabších priorit. Školy rovněž nemají dostatek zkušeností a nástrojů pro její rozvoj. Přitom kreativita bude v roce 2020 dle Světového ekonomického fóra třetí nežádanější dovedností, kterou zaměstnavatelé očekávají od svých zaměstnanců.

„V budoucím světě se bude potřeba superrychle orientovat, kriticky zpracovávat obrovské množství informací a hledat nová řešení komplexních problémů. Již dnes vidíme, že tradiční, osvědčené strategie a přístup ke vzdělávání, práci, životu i našemu blízkému a vzdálenějšímu okolí, nestačí. Vzdělávání uměním a spolupráce škol s kulturním a uměleckým sektorem je jednou z efektivních cest, jak připravit děti na budoucí svět, jak rozvíjet jejich osobnost, kompetence a kreativitu, aby dokázaly řešit výzvy, kterým budou čelit, aby se staly tvůrci udržitelné budoucnosti, udržitelné ekonomiky, občansky aktivní a uvědomělé společnosti,“ říká Marianna Sršňová, ředitelka Společnosti pro kreativitu ve vzdělávání a předsedkyně uMĚNÍM: Platformy pro kreativní učení.

„Naše instituce ve své činnosti dlouhodobě a koncepčně sleduje a podporuje přesahy umění do všech oblastí života – od jeho reprezentativní funkce v zahraničí, přes význam pro podnikání a průmyslové inovace, až po vzdělávání. V minulosti jsme téma kreativity zkoumali v rámci výzkumného projektu Kreativních průmyslů a loni spolupořádali konferenci Umění a škola. To, že umě¬lecká, čili tvořivá, činnost je klíčovou kompetencí pro budoucí generace by mělo význam kultury a umění u nás razantně posílit,“ říká vedoucí Institutu umění Eva Žáková.

Kulaté stoly: možnosti systémové podpory kreativního vzdělávání
„Hranice naší budoucnosti neleží na hranicích Prahy nebo Česka, ale v hlavách lidí. Dokážeme je posunout jen, pokud dokážeme zapojit představivost a přemýšlet o světě nově; vnímat, že není černobílý, ale barevný; a dávat mu významy, které nejsou formovány jen naším okolím a veřejným míněním, ale našimi vlastními osobnostmi,“ říká Vít Šimral, radní hl. m. Prahy pro oblast školství, sportu, vědy a podpory podnikání, který na konferenci představí možnosti využití kreativního potenciálu pro rozvoj Prahy a také bude účastníkem jednoho z kulatých stolů, který se bude věnovat tématu, jak systémově rozvíjet a podporovat kreativní učení v Praze.

Další kulatý stůl představí projekt Jihlava vzdělává kulturou jako jeden z možných modelů systémové spolupráce kulturních aktérů, škol a krajského města. Proběhne za účasti primátorky města Jihlavy, Karolíny Koubové a spoluiniciátora projektu Jakuba Demla.

Jak rozvíjet kreativní učení v obcích a na venkově? Téma tohoto kulatého stolu bude diskutováno na základě zkušeností středočeské obce Zákolany s realizací rozvojových vzdělávacích programů za účasti starostky obce Lucie Wittlichové.

Ředitel společnosti EDUin Jan Dolínek a manažerka projektu Kreativní partnerství pro ČR Katarína Kalivodová budou diskutovat na téma, jak má vypadat vzdělávání v 21. století a jak jej rozvíjet a jaká může být role umění a kreativního učení při realizaci těchto vzdělávacích cílů.

Proč je kreativní učení důležité pro ekonomický a společenský rozvoj? Tak zní téma dalšího z kulatých stolů se zástupci podnikatelského sektoru.

Poslední z kulatých stolů za účasti manažerky projektu Jihlava vzdělává kulturou, Zuzany Demlové, se bude věnovat tématu - jaká kritéria musí splňovat kvalitní vzdělávací programy kulturních organizací a kam se mohou kulturní organizace ve svých aktivitách kvalitativně vyvíjet.

Kreativní učení naživo představí workshopy
K čemu je dětem umělecké vzdělávání, když z nich nebudou umělci? Co přináší spolupráce umělců s pedagogy? Jak rozvíjet kreativitu, která je zásadní pro zaměstnavatele? Odpovědi na otázky přinesou workshopy, které zajišťují partneři konference Tanec Praha, Centrum současného umění DOX, Institut moderní hudby, UUUL - dětské muuuzeum, Sladovna Písek a Společnost pro kreativitu ve vzdělávání.
Centrum současného umění DOX představí workshop pod vedením autora projektu Michala Kučeráka s názvem #DATAMAZE: DATOVÝ STÍN, který se věnuje tématům digitálního umění, soukromí a bezpečnosti na internetu či vizualizace dat.

Tělo – prostor – hudba – rytmus, to je název workshopu, kterým se na konferenci představí Tanec Praha a uvede ho ředitelka a zakladatelka organizace Tanec Praha Yvona Kreuzmannová. Ukázku z taneční lekce, která představí tanec jako pohyb přístupný všem dětem, vycházející z jejich přirozeného pohybu povede tanečnice, choreografka a pedagožka Barbora Látalová.

Interaktivní workshop pod vedením Jaroslava Raušera z Institutu moderní hudby a muzikoložky Lenky Dohnalové poskytne vhled do hudební tvorby současnosti, která využívá digitální prostředí (od sound designu, alternativy, scénické hudby až k mezinárodnímu popu).

Sladovna Písek ve spolupráci s UUUL - dětským muuuzeem, se ve svém „work in progress“ k interaktivnímu divadelnímu představení Volní jako ptáci zaměří prostřednictvím divadelních technik na možnosti zvládnutí osobnostního rozvoje u pre-teens pod vedením Terezy Dobiášové, dramaturgyně a režisérky, autorky koncepce Galerie hrou, Sladovna Písek, ve spolupráci s herci Markem Menšíkem a Petrou Peškovou.

Společnost pro kreativitu ve vzdělávání, která více než pět let realizuje v českých školách program Kreativní partnerství, který do výuky zapojuje umělce a rozmanité umělecké formy, představí tři workshopy. Workshop Bábelské věže – mosty k sobě s architektkou Nicole Gale přiblíží účastníkům výuku matematiky a fyziky pomocí architektury a designu. Principy gravitace, statiky, tlaků, dynamiky budou aplikovány hrou při tvorbě konstrukcí, od návrhu po realizaci, modelu věže nebo mostu. Workshop A cup of cake odpoví na otázku, k čemu je umění na učňácích a proč mají kreativita a originalita zásadní roli u učňovských oborů jako je cukrařina. Výtvarnice a scénografka Daniela Klimešová představí rozmanité výtvarné techniky a materiály použitelné v gastronomii při tvorbě originálního dortu. Tématem posledního workshopu Čas kolem nás s divadelníkem a výtvarníkem Tomášem Žižkou bude cirkulace času zhmotněná do podoby mentální krajiny vzpomínek, vyústěním bude námět na krátký film.

Mapa kreativních míst
Společnost pro kreativitu ve vzdělávání rovněž v rámci konference představí svůj nový projekt Mapa kreativních míst, který uživatelům umožní prohlížet vybraná města a pomůže určit, jaké má daná lokalita silné stránky, nabízí se možnost sdílení dobré praxe a možnost se navzájem inspirovat. Cílem projektu je posílit mapování míst s kreativním potenciálem v rámci ČR, vyhledat inspirativní projekty a lidi, kteří taková místa pomáhají tvořit. Kreativním místem může být sousední vesnice, město, ale i osada v ČR, ve které kreativita, kultura a kreativní vzdělávání přispívají k rozvoji místa a zlepšení kvality života obyvatel. Kreativní místo je živé a inovativní, nachází vlastní způsoby, jak využít potenciál kultury a kreativity k rozvoji a inovacím, daří se spolupráce rozmanitých subjektů.

Celým dnem provedou moderátoři David Tišer, ředitel ARA ART, laureát letošní Krieglovy ceny za občanskou statečnost, aktivista v oblasti romské LGBT komunity v ČR a organizátor Mezinárodního dne Romů, spolu s Pavlem Šejvlem, absolventem Střední školy logistické Dalovice a také účastníkem projektu Kreativní partnerství.

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav

Témata článku

konferenceKreativní města vzdělávají uměním

Staroměstská radnice

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: