Konference a debata Tanec v kulturní politice zná svůj program

Konference a debata Tanec v kulturní politice zná svůj program

Konference a debata Tanec v kulturní politice zná svůj program

Již za tři dny proběhne na HAMU Konference a debata Tanec v kulturní politice, která si klade za cíl pojmenovat klíčovou problematiku oboru a stanovit program pro strategii posilování jeho pozice v kulturní politice ČR. V dopoledním programu budou hovořit zástupci významných kulturních institucí, odpoledne proběhne debata u kulatého stolu, během níž se proberou témata a otázky nastolené před obědem.

Kompletní program a anotace příspěvků:


Tanec v kulturní politice ČR – program
Galerie HAMU 3. 6. 2019
9:00 – 12:30 Sympozium – konferenční příspěvky

9:00 registrace, úvodní slovo organizátorky
Lucie Hayashi: Partneřina nejen na jevišti, český tanec od floor work ke zvedačkám

Mgr. MgA. Lucie Hayashi, Ph.D. vystudovala taneční vědu na HAMU a japonská studia na FF UK. Je zakladatelkou a redaktorkou Tanečních aktualit. Pracuje jako asistentka režie Opery ND v Praze a tajemnice katedry tance HAMU, kde vyučuje také základy tanečního managementu a produkce. Je členkou rady Tanečního sdružení ČR, dramaturgické rady ČTP a členkou grantové komise MKČR pro profesionální tanec a nonverbální divadlo, festivaly a odbor zahraniční spolupráce. Kromě taneční publicistiky, PR a produkce se věnuje antropologickému výzkumu japonského tance, pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích a publikuje odborné studie.

9:15-9:30 Jana Návratová: Tanec jako potenciál, několik podnětů pro budoucí kulturní politiku
V zásadních strategických dokumentech, jako je kulturní politika státu, se o profesionálním tanečním umění mnoho nedočteme. Buď je „imanentně“ zahrnuto pod divadelní formy, nebo se k jeho specifikům nijak nepřihlíží. Aby budoucí uvažování o tanci překročilo stereotypy a nejrůznější zvyková práva, včetně těch dotačních, nabídne příspěvek několik aspektů, které v rámci témat vládních dokumentů bude užitečné vzít do úvahy.

Mgr. Jana Návratová je publicistka, editorka, kulturní manažerka, kurátorka v oblasti tance a pohybového divadla. Od r. 1989 pracuje v IDU jako specialistka pro oblast tance a je řešitelkou výzkumných projektů na téma analýzy tanečního sektoru. V rámci projektů IDU přednášela o českém divadle a tanci v zahraničí (Univerzita v Calgary, Univerzita v Lethbridge). Je předsedkyní správní rady Nadačního fondu pro taneční kariéru a předsedkyní profesní organizace Vize tance. Editorka a spoluautorka odborné monografie Tanec v České republice (2010) a ediční řady Český tanec datech. V letech 2005 - 2013 byla šéfredaktorkou odborné revue Taneční zóna, pravidelně publikuje v řadě českých médií.

9:30-9:45 Antonín Schneider: Vize – priority – léčba
Součástí „strategie“ musí být především analýza současného stavu: postavení tanečního umění v naší živé kultuře, v divadle, v očích veřejnosti – médií – politiků. Pak následuje určení priorit, které musíme zformulovat, abychom jejich realizací dosáhli rychlého zlepšení povědomosti – dostupnosti – prestiže žánru. Nakonec se musíme shodnout, jaké cesty a konkrétní umělecké, produkční a společenské aktivity vedou k naplnění výše uvedených krátkodobých úkolů, střednědobých cílů a dlouhodobých vizí.

Ing. Antonín Schneider je manažer a dramaturg Tanečního centra Praha, konzervatoře - gymnázia. Od 1975 – 90 tanečník VUS – Tanečního centra UK, od 1980 – 94 ředitel, dramaturg a pedagog TC UK, od 1990 – 95 zástupce uměl. šéfa a dramaturg Baletu ND, od 1991 člen Rady Tanečního sdružení ČR, od 1994 manažer, dramaturg a pedagog Tanečního centra Praha, od 1996 – 99 studium taneční vědy na HAMU, 1998 - 2000 ředitel a dramaturg Pražského komorního baletu, od 2007 – 10 člen poradního sboru pro kulturu Primátora hl.m. Prahy, od 2007 – 14 dramaturg taneční části Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha, od 2009 – 16 dramaturg Baletu Jihočeského divadla, od 2014 člen umělecké rady NDMS Ostrava.

9:45-10:00 Yvona Kreuzmannová: Profesionálové v amatérských podmínkách
Roste podpora tance ze státních a veřejných zdrojů adekvátně jeho dynamickému rozvoji? Jaké zázemí má tanec v ČR? Jaké překážky brání jeho plnému rozvoji? Náhled do historie a proměn dotačních titulů pro tanec po roce 1989 na Ministerstvu kultury ČR, Hlavním městě Praze a v dalších městech a krajích, něco málo statistik, klady a zápory stávajících hlavních dotačních titulů v ČR a možnosti financování ze zahraničí.

MgA. Yvona Kreuzmannová z oboru ekonomika cestovního ruchu na VŠE přešla na taneční katedru AMU studovat teorii, historii a dramaturgii. V roce 1990 vyjela na stipendijní pobyt do Paříže, kde se seznámila se současnými trendy v oblasti tanečního umění, což ji inspirovalo k pořádání mezinárodního festivalu TANEC PRAHA v tehdejším Československu. Roku 1991 založila stejnojmenné občanské sdružení, dnes z.ú., v jehož čele stojí s přestávkou mezi lety 2006–2008 (poradkyně na MK ČR) dodnes. Aktivity neziskovky postupně rozšířila o Českou taneční platformu, PONEC – divadlo pro tanec, projekt Tanec školám a evropské projekty. Je zvána do zahraničí do porot i jako speaker nebo mentor, v ČR pak vytrvale lobbuje za nezávislé umění a neziskový sektor, spoluzakládala Iniciativu pro kulturu a Vizi tance. Nejvyšším oceněním její dosavadní práce je rytířský Řád Za zásluhy, který jí udělil francouzský prezident za zásluhy o rozvoj evropské kulturní spolupráce.

10:00-10:15 Jana Bohutínská: Granty. A co dál? (reflexe svobodné třicetiletky)
Je třicet let od sametové revoluce, občanky a občané se vrací do ulic. OSN vydala temnou zprávu o stavu životního prostředí. Psycholožky a psychologové diskutují o environmentálním žalu a psychospirituální krizi. Tváří v tvář futurologickým vizím světa a vývoje umělé inteligence si lidé, jako živočišný druh, obdarovaný rozumem a schopný konceptualizovat budoucnost, opět kladou otázky o samé podstatě humanity. Když i v tomto kontextu zaostříme na financování umění a kultury v Česku (speciálně pak tance), ptám se: Co se za těch demokratických 30 let povedlo? Co se nedaří? A kudy se vydat dál?

Mgr. Jana Bohutínská je novinářka, výzkumnice a koučka na volné noze, a to s profesním zázemím v oblasti kultury, umění, osobního růstu a podnikání. Pracuje v týmu Nadačního fondu pro taneční kariéru, byla a je členkou grantových komisí, v oblasti tance se podílela a podílí na výzkumných projektech IDU. Dříve působila jako divadelní a taneční kritička a publicistka, v roli teoretičky či kurátorky se zúčastnila mezinárodních uměleckých a vzdělávacích projektů.

10:15-10.45 diskuze, otázky k prvnímu bloku, pauza

10:45-11:00 Roman Vašek: Balet v českých regionech
Přednáška poskytne základní vhled na současnou situaci regionálních baletních souborů, jak fungují, jaké jsou jejich výkony, jaké plní funkce a v jakých podmínkách pracují. Ve druhé části bude zacíleno na samotný taneční personál – jeho vzdělanostní, národnostní i věková struktura. Bude zmíněno odměňování tanečníků, ale i benefity, které jsou tanečníkům poskytovány, a péče o kompenzaci zdravotních rizik plynoucích z výkonu povolání.

Mgr. Roman Vašek absolvoval divadelní vědu na FF UK a rekvalifikační kurz Knihovnictví a informační zdroje. Pracuje v Institutu umění – Divadelním ústavu. Věnuje se taneční kritice a publicistice; mimo jiné se zaměřuje na sociální problematiku v českém tanci (účast v projektech: Koncepce účinnější podpory umění na léta 2007–2013 a Lidské zdroje a zaměstnanost 2007–2013; publikace Studie návazné uplatnitelnosti uměleckého personálu – 2012, Analýza a popis dobré praxe v ČR – 2014, Proměny trhu práce/ Srovnání povolání / Přínos a dispozice umělců pro praxi v jiných oborech – 2015, Český tanec v datech 1/ Taneční vzdělávání – 2018, Český tanec v datech 2/ Balet – 2018).

11:00-11:15 Petr Kiška: S čím se potýká nezávislá kultura mimo hlavní město?
Na příkladu Ostravy, tedy města se silně industriální minulostí, které právě prochází bolestným přerodem a hledáním vlastní cesty, se podíváme na úskalí, se kterými se potýkají místní organizace, ale také začínající i profesionální umělci. Jak vlastně vnímá a podporuje nezávislou kulturu samotné město a jak ji reflektují její občané? Jak je nezávislá kultura v Ostravě financována? A zajímá vůbec místní obyvatele?

Petr Kiška pracuje sedm let v Kulturním centru Cooltour na Černé louce v Ostravě jako hlavní produkční. Je spoluzakladatelem ostravské platformy pro současný tanec MOVE Ostrava a festivalu MOVE fest Ostrava. Podílí se na rozvoji Cooltouru a díky jeho členství v Trans Europe Halles měl možnost konfrontovat lokální fungování kulturních center s řadou obdobných zahraničních organizací. Nezávislou kulturu vnímá jako nedílnou organickou součást každého města.

11:15-11:30 Adriana Světlíková: Decentralizace kultury, tendence vzniku nových projektů a podmínky repízování
Jaké jsou podmínky, příležitosti a překážky pro současný tanec a pohybové divadlo v regionech ČR? Jaké jsou tendence vzniku nových projektů a je pro tvorbu a reprízování stále klíčová pražská metropole? Proč a z jakého důvodu. Decentralizace, rozvoj kultury a kultivace občanské společnosti – reflexe skrze český kulturní network Nová síť / 16 let podpory živé kultury a umění /.

Mgr. Adriana Světlíková - Vedoucí organizace Nová síť z.s., předsedkyně, výkonná ředitelka festivalu Malá inventura. Lektorka, konzultantka, mediátorka a iniciátorka kulturních programů a aktivit / ČR – zahraničí, hl.město - regiony apod./ Členka grantových komisí MKČR pro profesionální divadlo, členka rady Českého střediska ITI. Absolventka FF UK (katedra teorie kultury), 2002-2004 A studio Rubín – produkce, 2004-2009 – ředitelka divadla NABLÍZKO /Malé Nosticovo divadlo/. Od roku 2009 v kulturní neziskovce Nová síť z.s.

11:30-11:45 otázky a diskuze k druhému bloku

11:45-12:00 Jana Adamcová / Andrea Opavská: Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů – šance pro tanec?
Na Ministerstvu kultury ČR vzniká Strategie podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů v České republice. Jaký je přístup k tvorbě strategie? Jak jsou zapojeni klíčoví stakeholdeři? Co kulturní a kreativní průmysly přinášejí společnosti a ekonomice a jaká jsou jejich specifika? Jaké jsou hlavní závěry analýzy scénického umění? A je strategie šancí pro tanec?

Mgr. Jana Adamcová je expertkou Ministerstva kultury ČR pro kulturní a kreativní průmysly (KKP) a garantkou nové národní Strategie pro podporu a rozvoj KKP. Je zakladatelkou Institutu pro digitální ekonomiku, jehož cílem je podpora a rozvoj nově vznikajících odvětví v ČR. Specializuje se na digitální ekonomiku a kulturní a kreativní průmysly. Je spoluautorkou rozsáhlé studie „Potenciál digitální ekonomiky a kulturních a kreativních průmyslů pro další rozvoj a konkurenceschopnost České republiky“. V roce 2016 byla zařazena mezi 100 nejvlivnějších osobností digitální ekonomiky Střední a Východní Evropy „New Europe 100“. Má rozsáhlé zkušenosti z tvorby politik a legislativy, zejména v oblastech podpory výzkumu, vývoje a inovací, podpory exportu a ekonomické diplomacii.

12:00-12:15 Libor Kasík: Nová situace vyžaduje nové přístupy
Prezentace bude o změně kulturního paradigmatu, posilování úlohy kreativity ve společnosti a z toho plynoucí nutnosti nové definice kulturní politiky, o porovnání strategického přístupu ke kulturní politice v ČR a zahraničí. Naznačí, které oblasti by měla obecně nová kulturní politika řešit a jakým směrem vzhledem ke specifiku tance a obecně nonverbálního divadla v rámci kultury a jejich předpokládaný význam v rámci „nového divadla“ a obecně nové kultury v rámci probíhajících společenských změn a po nich.

MgA. Libor Kasík, původem operní pěvec, který už 15 let pracuje jako kulturní manažer. Působil například jako dramaturg a produkční hudebních festivalů na Pražském hradě, jako marketingový a programový ředitel Středočeského divadla Kladno a od roku 2009 je ředitelem jedné z nejmodernějších divadelních budov v ČR – polyfunkčního divadla Uffo v Trutnově. Zároveň je zakladatelem novoicirkusového festivalu Cirk-UFF, který byl mimo jiné časopisem The Economist vybrán jako událost, kterou je třeba v ČR vidět. Je absolventem pražské HAMU, oboru hudební management a hudební produkce a už od dob studia se věnuje problematice české kulturní politiky, kterou například v diplomové práci porovnával s kulturní politikou Francie, Velké Británie a USA.

12:15-12:30 otázky a diskuze k třetímu bloku

12:30-13:30 pauza (oběd)

13:30 – 16:30 Zaostřeno na TAnec: Kulatý stůl
Moderovaná debata pro shrnutí klíčových strategických kroků pro tanec v kulturní politice ČR, navazující na témata a stěžejní otázky z debat dopolední konference. Moderátorem diskuze i dopolední konference je Jakub Deml.

MgA. Jakub Deml - kulturní manažer, moderátor a facilitátor a audiovizuální tvůrce. V posledních letech se intenzivně věnuje strategickému plánování v městech a regionech s důrazem na „kulturou tažený rozvoj“. Pracuje na Magistrátu v Jihlavě, kde připravuje několik rozvojových projektů na pomezí umění, kultury, vzdělávání a cestovního ruchu. Současně je součástí týmu Národní strategie kulturních a kreativních průmyslů, která se snaží nastavit novou systémovou podporu kultury a kreativních odvětví. Na vlastní audiovizuální tvorbu mu už nezbývá čas.

Zdroj: Tisková zpráva

Témata článku

debatakonferenceTanec v kulturní politice ČR

HAMU

Tanec

POSLEDNÍ KOMENTÁŘE

SOUVISEJÍCÍ

to nejčtenější z tanečních aktualit

Přihlašte se k odběru newsletteru: